دسته: مواد معدنی

مواد مغذی شامل مس 0

مس

وجود مس(Copper) برای کلیه گیاهان و حیوانات عالی ضروری می‌باشد. مس در آنزیم‌های متنوعی، از جمله در سیتوکروم اکسیداز سی و آنزیم حاوی Cu-Zn به نام Superoxide Dismutase وجود دارد و فلز اصلی در رنگدانه حامل اکسیژن...

کلسیم 0

کلسیم

این عنصر فراوان‌ترین ماده کانی موجود در بدن است. بدن انسان تقریباً یک کیلوگرم کلسیم دارد. البته در افراد مختلف با استخوان بندی متفاوت این میزان متفاوت است. بیشتر کلسیم دراستخوانها و دندانها وجود...